+31 020-244 1570 [email protected]

Algemene Voorwaarden Ecocabins B.V.

zoals deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam

Begrippen:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. EcoCabins: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EcoCabins B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71519262, statutair gevestigd te Amsterdam, en kantoorhoudende aan de Klimopweg 2, 1032 HZ in Amsterdam.
2. Cliënt(en): de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het goed dan wel de goederen verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt.
3. Woning(en): Tiny Houses oftewel compacte, slimme, en verplaatsbare huizen. Tiny Houses kunnen in voorkomend geval roerende (levering zonder kavel / ondergrond) dan wel onroerende (levering met kavel / ondergrond) goederen zijn.

Artikel 1: Algemeen

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EcoCabins B.V., hierna te noemen: EcoCabins.
5. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde cliënt, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
6. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de cliënt in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de cliënt buiten toepassing.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. EcoCabins en cliënt zullen in dat geval in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen proberen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
8. EcoCabins heeft steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan ook van toepassing worden verklaard op overeenkomsten voor die wijziging gesloten indien en voor zover die wijziging de rechten die cliënten aan de betreffende overeenkomst(en) kunnen ontlenen niet beperkt. Een wijziging kan worden beperkt tot een of meer bepaalde (categorieën van) overeenkomsten.
9. EcoCabins zal bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van zijn cliënten rekening houden.

Artikel 2: Offertes

1. Alle offertes van EcoCabins zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van één maand.
2. Afbeeldingen, vorm, ontwerp, tekeningen, kleur, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor EcoCabins niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen EcoCabins gerechtigd is het gewijzigde model te leveren. Eveneens is EcoCabins gerechtigd, zonder voorkennis of medeweten van cliënt technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door EcoCabins verkochte of bij ter reparatie aangeboden modellen woningen, technische installaties en/of onderdelen.
3. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien EcoCabins schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de cliënt te accepteren.
4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van EcoCabins binden EcoCabins niet, tenzij deze werknemers daartoe een volmacht hebben dan wel de afspraak schriftelijk door de directie van EcoCabins wordt bevestigd.
5. Indien geen overeenkomst tot stand komt dan is gebruiker gerechtigd de met het totstandkomen van de offerte gemoeide kosten aan de cliënt in rekening te brengen, indien en voor zover dit voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk is overeengekomen.
6. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
7. De cliënt staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
8. De cliënt vrijwaart EcoCabins tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de cliënt ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen EcoCabins ingesteld worden.

Artikel 3: Tekeningen en berekeningen

1. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, en berekeningen, die door EcoCabins of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van EcoCabins. Zij mogen door de cliënt niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of overeenkomst te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen overeenkomst wordt gesloten dienen deze bescheiden terstond franco te worden teruggezonden. EcoCabins behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.
2. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, heeft de cliënt echter de vrije beschikking over de in het eerste lid bedoelde gegevens, ongeacht de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij hiervoor schriftelijk een vergoeding is overeengekomen en deze vergoeding is betaald, dan wel – ingeval die vergoeding niet is overeengekomen – indien alsnog schriftelijk een vergoeding wordt overeengekomen.
3. Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de cliënt niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden worden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend.
4. EcoCabins kan bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

Artikel 4: Prijs en prijsaanpassing

1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW) en/of overdrachtsbelasting, en zijn voorts gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte.
2. EcoCabins behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
3. EcoCabins stelt de cliënt tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. EcoCabins ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan tien procent (10%) op schriftelijk verzoek van cliënt de overeenkomst.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Nederlandse valuta.
5. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief vervoers- of emballagekosten.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke opdracht tot levering van het goed op grond van de offerte.
2. Indien de cliënt een opdracht geeft aan EcoCabins in afwijking van de door EcoCabins opgestelde offerte, dient cliënt de afwijking van de offerte duidelijk kenbaar te maken aan EcoCabins.
3. Indien de cliënt schriftelijk opdracht geeft, wordt de opdracht van de cliënt met inachtneming van het bepaalde in lid twee, geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij EcoCabins de cliënt binnen 10 dagen na ontvangst van de opdracht kennis geeft van zijn bezwaren tegen de weergave van de inhoud.
4. Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de eerste drie leden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Levering en risico

1. Ter bepaling van de levertijd wordt voor de levering een bepaalde datum, dan wel een bepaald tijdstip, dan wel een tijdvak in de overeenkomst vermeld.
2. De levering geschiedt in geval van een roerend goed op het moment van feitelijke levering, en in geval van een onroerend goed op het moment van notariële levering.
3. EcoCabins behoudt zich het recht voor het door haar te leveren goed geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren. Voorgaande met dien verstande dat gebruiker de cliënt hieromtrent op voorhand schriftelijk op de hoogte stelt.
4. Cliënt zorgt ervoor dat de door EcoCabins ingeschakelde transportmiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor levering beschikbaar is.
5. De cliënt is verplicht het goed op het moment van aanbieding af te nemen.
6. Indien de cliënt het goed niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de cliënt daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de cliënt van rechtswege in verzuim en heeft EcoCabins het recht het goed vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de cliënt te vervoeren naar en op te slaan op een door EcoCabins vast te stellen plaats. EcoCabins heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste 50% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
7. Indien het goed binnen 3 maanden na de aanbieding ter levering niet door de cliënt in ontvangst zijn genomen, is EcoCabins gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen. De cliënt is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 50% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
8. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor rekening van de cliënt vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.
9. De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door EcoCabins naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.
10. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de cliënt niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
11. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van EcoCabins voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve levering.
12. De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden zijn voor rekening van cliënt, tenzij uitdrukkelijk schrifelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Emballage

1. De emballage blijft eigendom van EcoCabins. De cliënt dient deze emballage als een goed huisvader te beheren.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de cliënt, behoudt EcoCabins zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de cliënt aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan EcoCabins betreffende:
a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren
zaken;
b. de krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de cliënt
te verrichten werkzaamheden;
c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van
deze overeenkomst.
2. Indien EcoCabins vorderingen op de cliënt bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de cliënt ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de cliënt eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
3. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de cliënt is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.
4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de cliënt is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van EcoCabins voor deze te houden.
5. EcoCabins heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de cliënt met de nakoming van enige verplichting jegens EcoCabins in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van EcoCabins in betalingsmoeilijkheden verkeert.
6. Cliënt is verplicht de woning voor de duur van de voorbehouden eigendom te verzekeren en verzekerd te houden. Cliënt verleent EcoCabins hierdoor een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde casco-risico namens cliënt in ontvangst te nemen.
7. Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door EcoCabins geleverde doch door cliënt nog niet (geheel) betaalde woning, dient de cliënt EcoCabins hiervan binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen op de hoogte te stellen. EcoCabins is in dat geval gerechtigd de betreffende woning bij cliënt weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders te plaatsen.

Artikel 9: Garantie

1. Op afgeleverde woning(en) wordt door EcoCabins garantie verleend als vermeld op en onder de voorwaarden van de aan cliënt verstrekte garantieformulieren. In het geval geen garantieformulieren zijn verstrekt, garandeert EcoCabins de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde goed voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf het tijdstip van levering, en uitsluitend indien de cliënt aantoont dat het gebrek in het geleverde goed veroorzaakt is door een onjuiste verwerking, constructie of fabricage van het geleverde goed, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door EcoCabins, waardoor de woning onbewoonbaar wordt. Voorgaande met dien verstande dat voornoemde garantieperiode slechts van toepassing is op de casco woning, en niet op de hierbij (eventueel) meegeleverde huishoudelijke apparatuur en technische installaties. Ten aanzien van (eventueel) meegeleverde huishoudelijke apparatuur en technische installaties geldt een garantieperiode van 2 jaar, dan wel de garantieperiode zoals afgegeven door de desbetreffende leveranciers van deze producten.
2. Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de cliënt voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de cliënt voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de cliënt voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.
3. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
• onoordeelkundige behandeling door de cliënt;
• slijtage (en daarbij horende onderhoudswerkzaamheden) welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor EcoCabins voorzienbaar van het geleverde goed wordt gemaakt;
• gebruik of bewerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde goed verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor het goed geleverd is;
• het naleven van enig overheidsvoorschrift;
• het inspuiten van het goed of onderdelen daarvan met andere dan daarvoor geëigende middelen;
• het gebruik van agressieve vloeistoffen of oplosmiddelen;
• schade als gevolg van verf;
• schade als gevolg van doorboren of beschadigen van producten;
• schade als gevolg van tijdelijke of blijvende invloed van het milieu of door luchtverontreiniging;
• kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
• gebreken of schade als gevolg van ondeskundige reparatie/onderhoud door derden;
• gebruik van andere dan door EcoCabins geleverde onderdelen;
• langdurige blootstelling aan extreme temperaturen en/of hoge vochtigheid en/of zilte lucht;
• blootstelling aan zware schokken of grote druk;
• geweld, natuurrampen en/of oorlogsomstandigheden;
1. Indien de cliënt aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel het geleverde goed gebruikt anders dan overeenkomstig de bij het geleverde goed verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn dan wel het geleverde niet door een door EcoCabins geautoriseerde derde gerepareerd is, vervalt de garantie.
2. Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde goed een leverancier jegens EcoCabins tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door EcoCabins nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.
3. EcoCabins heeft het recht het gebrek in het geleverde goed naar keuze te herstellen door middel van kosteloos herstel.
4. Door herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen garantieperiode niet verlengd.
5. Gedurende de periode waarin de cliënt in verzuim is enige verplichting welke voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen is EcoCabins niet gehouden tot het verlenen van enige garantie.
6. Iedere aansprakelijkheid jegens de cliënt ter zake van een gebrekkige levering is ten allen tijde beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen de aansprakelijkheid van EcoCabins voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, te allen tijde beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel het bedrag dat door de door EcoCabins gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
2. EcoCabins is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
3. EcoCabins is enkel aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie indien en voor zover deze schade door zijn aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de verzekering. Hetzelfde geldt terzake van als gevolgschade te kwalificeren letsel- en/of overlijdensschade, tenzij voor de betreffende schade van de zijde van EcoCabins productenaansprakelijkheid zou bestaan, als geregeld in titel 6.3 van het Burgerlijk Wetboek dan wel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van EcoCabins.
4. De cliënt vrijwaart EcoCabins tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen EcoCabins en de cliënt.
5. EcoCabins is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de cliënt dat EcoCabins of een enig persoon namens hem ter bewaring / reparatie / bewerking / onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor EcoCabins zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
6. De cliënt is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van EcoCabins.

Artikel 11: Overmacht

1. Indien en voor zover EcoCabins zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten. Gedurende de opschortingsperiode van 6 maanden is EcoCabins bevoegd, en aan het einde daarvan is EcoCabins verplicht, te kiezen voor uitvoering dan wel voor ontbinding van de overeenkomst.
2. Onder oorzaken die EcoCabins niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere de volgende omstandigheden begrepen elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van EcoCabins of in de onderneming van een derde van wie EcoCabins goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
3. Onder oorzaken die EcoCabins niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen:
– (burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland, gehele of gedeeltelijke mobilisatie;
– epidemieën;
– brand en andere storingen in het bedrijf van EcoCabins en/of zijn toeleveranciers;
– wijziging van factoren die de door EcoCabins berekende prijzen mede bepalen;
– stopzetting van de productie van het verkochte model woning;
– transportmoeilijkheden, werkstakingen of andere collectieve acties, stremming, uitsluiting;
– diefstal of verduistering uit de magazijnen of fabrieken van EcoCabins en/of zijn toeleveranciers, waaronder begrepen ontvreemding en/of beschadiging en/of verlies van enige in reparatie of stalling gegeven woning(en) en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen;
– niet of niet tijdige levering aan EcoCabins door zijn toeleveranciers;
– niet of niet tijdige uitvoering van door EcoCabins aan derden uitbestede werkzaamheden;
– in- en uitvoerverboden;
– maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was;
– alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van EcoCabins wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van EcoCabins kan worden verlangd.
4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet EcoCabins ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de cliënt.

Artikel 12: Betaling

1. Alle betalingen dienen uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum door ecoCabins te zijn ontvangen, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, door middel van storting op een door EcoCabins aangewezen bankrekening.
2. Indien de cliënt niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft EcoCabins zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de cliënt de wettelijke rente (artikel 6:119 BW), vermeerderd met 3%, gerekend vanaf de factuurdatum, in rekening te brengen.
3. Alle kosten, welke voor EcoCabins voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de cliënt van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de cliënt. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door EcoCabins en de cliënt gesteld op minimaal 10 % van de te vorderen hoofdsom. De cliënt is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
4. Cliënt dient op eerste verzoek van EcoCabins, waartoe EcoCabins te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door EcoCabins verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door EcoCabins te bepalen wijze. In het geval cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en het een koopovereenkomst betreft, kan cliënt door EcoCabins tot vooruitbetaling of aanbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.
5. EcoCabins is bevoegd zaken die hij van cliënt of terzake van een met hem gesloten overeenkomst onder zich heeft of onder zich zal krijgen, terug te houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van het door cliënt aan EcoCabins verschuldigde. Door zaken in de macht van EcoCabins te (doen) brengen, vestigt cliënt daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan EcoCabins verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld.
6. Cliënt is bewaarloon verschuldigd, te berekenen conform het door EcoCabins geldende tarief of ter plaatse geldende tarief, zolang EcoCabins zaken op grond van dit artikel onder zich houdt.
7. Indien cliënt niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag wordt gelegd, surséance van betaling aanvraagt of diens faillissement wordt aangevraagd, cliënt zijn onderneming stillegt of liquideert, cliënt Nederland metterwoon verlaat of een derde beslag legt ten laste van cliënt of anderszins verhaal wordt gezocht op het vermogen van cliënt, wordt cliënt van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens EcoCabins zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerdere termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar met een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3%, gerekend vanaf de factuurdatum, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door hem verschuldigde bedrag. EcoCabins heeft in dat geval het recht uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met cliënt geheel of gedeeltelijk, zulks uitsluitend naar keuze van EcoCabins, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens cliënt.
8. Elke betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, iets anders is vermeld.
9. Indien EcoCabins overgaat tot ontbinding van een overeenkomst, heeft EcoCabins aanspraak op schadevergoeding. De schade van EcoCabins wordt daarbij gesteld op tenminste 15% van de factuurwaarde van de verkochte woning c.q. 15% van de factuurwaarde van de door EcoCabins op grond van de ontbonden overeenkomst verrichte of te verrichten prestatie, onverminderd de bevoegdheid van EcoCabins zijn werkelijke schade zo deze meer bedraagt, van cliënt te vorderen.
10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door EcoCabins worden gemaakt om tot incasso van door cliënt verschuldigde bedragen te geraken, komen voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 20% van de verschuldigde som met een minimum van € 100,- exclusief BTW, onverminderd het recht van EcoCabins de werkelijke kosten op te eisen indien deze hoger zijn.
11. EcoCabins is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de cliënt op EcoCabins te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de cliënt van EcoCabins.

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen EcoCabins en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen EcoCabins en de cliënt en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de rechtbank te Amsterdam.
Artikel 14: Privacy beding
1. De persoonsgegevens die worden vermeld op een opdrachtformulier worden verwerkt in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan EcoCabins cliënt een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele productinformatie, hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen en de garantieverplichtingen jegens hem nakomen.
2. Cliënt heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de gegevens. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij EcoCabins aan te tekenen verzet gehonoreerd. Hiertoe kan cliënt zich richten tot EcoCabins B.V., Postbus 37700, 1030 BG Amsterdam.
3. Daarnaast worden de gegevens in het kader van productinformatie, (direct-) marketing- activiteiten en andere (service-) diensten beschikbaar gesteld aan derden, waaronder begrepen de leveranciers van onderdelen en technische installaties, de met haar gelieerde ondernemingen, alsmede haar verkooporganisatie.
Artikel 15: Slotbepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met cliënt.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Januari 2020

Investeren 

in EcoCabins

Heeft u interesse om te investeren in EcoCabins? Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op om de actuele mogelijkheden door te nemen.